Regulamin

REGULAMIN LODOWISKA ICE-PARK (Park Jordana Kraków)

 1. Lodowisko rekreacyjne jest obiektem firmy AM TRIK w Witanowicach, zwanym dalej zarządzającym.
 2. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny i rekreacyjny, jest czynne zgodnie z harmonogramem ustalonym przez właściciela.
 3. W przypadku organizowania imprez właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
 4. Zarządzający ma prawo zamknięcia lodowiska w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu, lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.
 5. Na tafli może przebywać równocześnie nie więcej niż 550 (pięćset pięćdziesiąt) osób.
 6. Czyszczenie lodu odbywa się nie częściej niż co 2 godziny, sekcjami lodowiska. Klient może korzystać z niezamkniętej części lodowiska.
 7. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby, posiadające zainicjowaną w systemie kartę, wydawaną po dokonaniu stosownej zaliczki na pobyt według obowiązującego cennika. Zaliczka pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi. Za pobyt na lodowisku powyżej czasu zaliczkowego naliczana jest dopłata według obowiązującego cennika. Czas START naliczany jest od pierwszego przejścia przez bramkę, czas STOP w kasie ZWROTY KARNETÓW – po zwrocie wypożyczonego sprzętu.
 8. Za zgubienie lub zniszczenie karty wejściowej będzie naliczana opłata w wysokości 30 zł. Zgubienie klucza do szafki 30 zł.
 9. Osoby korzystające z lodowiska mogą wchodzić na taflę lodowiska wyłącznie przez bramkę wejściową.
 10. Wejście grupy zorganizowanej oraz grupy szkolnej należy wcześniej uzgodnić z obsługą lodowiska.
 11. Specjalne oferty dla szkół ważne są do odwołania. Przy rezerwacji należy podać: szkołę, klasę, nazwisko nauczyciela oraz telefon kontaktowy.
 12. Wejście komercyjne odbywa się poza kolejnością.
 13. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na lodowisku tylko i wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej (rodzica/opiekuna), która posiada osobną kartę wejściową.
 14. Obowiązuje dla wszystkich nakaz jazdy w: rękawiczkach i nakryciu głowy natomiast dzieci do lat 12 obowiązkowo w kaskach.
 15. Obowiązuje cennik. Bilet rodzinny przysługuje dorosłym z dziećmi uczącymi się w kombinacji 2 dorosłych+2dzieci lub 1 dorosły+3 dzieci.
 16. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych i obsługi lodowiska.
 17. Niezastosowanie się do powyższego skutkuje wezwaniem ochrony i poniesieniem kosztów interwencji w kwocie minimum 500 zł.
 18. Służby porządkowe i obsługa lodowiska jest uprawniona do kontroli osób korzystających z lodowiska w celu ustalenia tożsamości oraz sprawdzenia zawartości wnoszonego bagażu.
 19. Osoby korzystające z lodowiska dobrowolnie poddają się kontroli służb porządkowych lub obsługi lodowiska.
 20. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która odbywa się tylko i wyłącznie w jednym kierunku wskazanym aktualnie przez obsługę. Zmiana kierunku jazdy może nastąpić tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska.
 21. Ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa ponosi osoba korzystająca z lodowiska.
 22. Lodowisko jest monitorowane, na terenie lodowiska zabrania się:
  • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
  • palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz używania otwartego ognia,
  • siadania na bandach okalających lodowisko,
  • używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających lodowiska,
  • urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania innych użytkowników lodowiska, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, trzymania się za ręce podczas jazdy,
  • jazdy z dziećmi na rękach,
  • wnoszenia butelek i puszek z napojami oraz jedzenia na taflę lodowiska,
  • rzucania śnieżkami lub innymi przedmiotami,
  • wprowadzania zwierząt,
  • wchodzenia w obuwiu bez łyżew na taflę lodowiska
  • niszczenia sprzętu i urządzeń.
  • używania pingwinków i balkoników na dużej tafli i na lodowej alejce
 23. W strefie płatnej nie ma toalet.
 24. Za wypożyczany sprzęt i akcesoria (łyżwy, kaski, klucze do szafek, elektroniczne karnety)pobierana jest KAUCJA/DEPOZYT w gotówce. Po zwrocie sprzętu KAUCJA zostaje zwrócona. Kaucja jest numerowana i przypisana do karnetu Klienta.
 25. Korzystający z lodowiska, którzy w skutek łamania postanowień Regulaminu, jak również braku zachowania należytej staranności wyrządzili swoim zachowaniem lub zaniechaniem szkodę na mieniu lub osobie – ponoszą z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą.
 26. Do dyspozycji klientów w strefie przed wejściem na lodowisko dostępne są płatne szafki zamykane oraz bezpłatne szafki otwarte.
 27. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione przy jak i na lodowisku przez osoby korzystające z lodowiska.
 28. Wszelkie zauważone uszkodzenia, wypadki lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.
 29. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach poza drewnianymi podestami.
 30. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika lodowiska.
 31. Obowiązuje zakaz wnoszenia własnej żywności oraz napoi.
 32. Zakup biletu i wejście na teren lodowiska jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie swojego wizerunku na nośnikach audio, wideo i foto oraz na publikację tych materiałów w celach promocyjnych lodowiska Ice-Park.
 33. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać w kasie obsługującej lodowisko, pod numerem tel. 697 008 340 lub mailowo biuro@ice-park.pl
 34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory związane z korzystaniem z lodowiska będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zarządzającego.